Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w zarysie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części “Informacje o podmiocie odpowiedzialnym” w niniejszym opisie polityki prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane są zbierane, gdy je nam Państwo przekazują.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa wizyty na stronie internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Niektóre z tych danych są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać już na przyszłość. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tej sprawie oraz w innych kwestiach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami w każdej chwili.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być między innymi: adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b Datenschutz-Grunfforderung, czyli niemieckiego odpowiednika Ogólego rozporządzenia o ochronie danych) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Używamy następującego hostera:

Polska Akademia Nauk
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
Polska

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i po co je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to następuje.

Informujemy, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o odpowiedzialnym organie

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Majakowskiring 47
13156 Berlin
Niemcy

Telefon: +49 (0) 30 486 285 40
E-mail: info@cbh.pan.pl

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w Unii Europejskiej. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale zapisują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 DSGVO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO ICH PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŚLI WNIOSĄ PAŃSTWO SPRZECIW, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia DSGVO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innej osoby odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłająPaństwo do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować w tej sprawie oraz we wszystkich innych kwestiach dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo skontaktować się z nami w każdej chwili. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

• Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
• Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
• Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
• Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy dokonać zrównoważenia Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe używają tak zwanych “cookies”. Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowania użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Swoją przeglądarkę można ustawić tak, aby otrzymywać informacje o ustawieniu plików cookie i móc zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną dezaktywowane, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, przekażemy Państwu oddzielną informację w ramach niniejszej polityki prywatności i w razie potrzeby poprosimy o Państwa zgodę.

Zgoda z Usercentrykami

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Usercentrics, aby uzyskać Państwa zgodę na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentowanie tej zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (zwana dalej “Usercentrics”).

Po wejściu na naszą stronę internetową do Usercentrics przekazywane są następujące dane osobowe:

• Państwa zgoda (zgody) lub cofnięcie zgody (zgód)
• Państwa adres IP
• Informacje o Państwa przeglądarce
• Informacje o Państwa urządzeniu końcowym
• Czas wizyty na stronie

Ponadto, Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzieloną zgodę (zgody) lub jej odwołanie do użytkownika. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do czasu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, samodzielnie usuną plik cookie Usercentrics lub cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Obowiązkowe prawne zobowiązania dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Usercentrics jest wykorzystywany do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie niektórych technologii. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Realizacja zamówienia

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

Zgoda z ConsentManager

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię ConsentManager w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na stosowanie określonych technologii oraz w celu udokumentowania tej zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, strona internetowa: https://www.consentmanager.de (dalej “ConsentManager”).

Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami ConsentManager w celu uzyskania Państwa zgód i innych oświadczeń dotyczących używania plików cookie. Następnie ConsentManager przechowuje cookie w Państwa przeglądarce, aby móc przyporządkować udzielone zgody lub ich odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane tak długo, aż zażądają Państwo od nas ich usunięcia, samodzielnie usuną plik cookie dostawcy ConsentManager lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe prawne zobowiązania dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

ConsentManager służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Realizacja zamówienia

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

Pliki dziennika

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika, które otrzymujemy automatycznie od Państwa przeglądarki. Są to:

• typ przeglądarki i wersja przeglądarki
• zastosowany system operacyjny
• URL odsyłającego
• nazwa hosta komputera dostępowego
• czas żądania serwera
• adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

Zapytanie drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeżeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczna obsługa kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), o ile została taka udzielona.

Dane, które otrzymamy za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostają u nas do momentu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube z lepszą ochroną danych

Na tej stronie osadzane są filmy z YouTube. Operatorem tych stron jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem przez nie filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych nie oznacza koniecznie, że dane nie są przekazywane partnerom YouTube. Niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film, YouTube nawiązuje w ten sposób połączenie z siecią Google DoubleClick.

Z chwilą rozpoczęcia odtwarzania filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Po uruchomieniu filmu YouTube może zapisywać ponadto różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub stosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę. Te informacje są wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk wideo, ulepszania doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby, po rozpoczęciu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki Google Web Fonts

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że Państwa adres IP został użyty do wejścia na tę stronę. Korzystanie z Google WebFonts jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że Państwa adres IP został użyty do wejścia na tę stronę. Korzystanie z Google WebFonts jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, użyta zostanie standardowa czcionka z Państwa komputera.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe Fonts

Ta strona używa czcionek internetowych firmy Adobe w celu jednolitego wyświetlania określonych czcionek. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Podczas wywoływania tej strony internetowej przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio z Adobe, aby móc je poprawnie wyświetlić na urządzeniu końcowym. W ten sposób przeglądarka użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami firmy Adobe w USA. Dzięki temu Adobe wie, że ta witryna została odwiedzona przez adres IP użytkownika. Według Adobe, podczas udostępniania czcionek nie są zapisywane żadne pliki cookie.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Więcej informacji o czcionkach Adobe można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Zasady ochrony prywatności firmy Adobe można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

6. Audiokonferencje i wideokonferencje

Przetwarzanie danych

Jednym z narzędzi, które wykorzystujemy do komunikacji z naszymi klientami są konferencje online. Konkretne narzędzia, których używamy, są wymienione poniżej. Jeśli komunikują się Państwo z nami za pomocą wideokonferencji lub konferencji audio za pośrednictwem Internetu, Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas oraz dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które użytkownik podaje/wprowadza w celu korzystania z tych narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto, narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników i inne “informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do obsługi komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofonu lub głośnika, jak również typ połączenia.

W przypadku wymiany, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści w ramach narzędzia, są one również przechowywane na serwerach dostawców narzędzia. Treści takie obejmują w szczególności nagrania w chmurze, czat/wiadomości błyskawiczne, wiadomości głosowe, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych przez stosowane narzędzia. Nasze opcje są w dużej mierze uzależnione od polityki korporacyjnej danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych osobowych poszczególnych narzędzi, które wymieniliśmy pod niniejszym tekstem.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). Ponadto korzystanie z tych narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub z naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Jeżeli zażądano zgody, narzędzia, o których mowa, są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pomocą narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Przechowywane pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, aż Państwo je usuną. Obowiązkowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych do ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Wykorzystane narzędzia konferencyjne

Używamy następujących narzędzi konferencyjnych:

Zoom

Używamy programu Zoom. Dostawcą tej usługi jest Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności Zoom: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

TeamViewer

Używamy programu TeamViewer. Dostawcą jest TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności TeamViewer: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.