Akt w Krewie 1385

14 VIII 1385 w Krewie przedstawiciele Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarli przedślubne porozumienie, które przeszło do historii jako akt unii krewskiej. W zamian za rękę królowej Jadwigi Andegaweńskiej i polską koronę wielki książę Jagiełło zobowiązał się do przyjęcia chrztu w obrządku łacińskim, uwolnienia polskich jeńców i odzyskania wszystkich strat terytorialnych Polski. Użyty w tym dokumencie łaciński termin applicare (pol. przyłączyć, wcielić) na określenie związku prawno-ustrojowego między Koroną a Wielkim Księstwem wywołał liczne kontrowersje wśród historyków. Uwzględniając późniejsze wydarzenia, trzeba stwierdzić, że „wcielenia” Litwy nie udało się zrealizować, a unia miała wyłącznie charakter personalny – Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie łączyła jedynie osoba panującego w obu państwach monarchy Władysława II Jagiełły.

(Tekst: Piotr Kondraciuk z katalogu wystawy: Od Horodła do Horodła (1413–2013) Unia horodelska – dzieje i pamięć,  Wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski, 2013, str.151.)

Akt ugody w Krewie z 14 VIII 1385.

Pergamin, rękopis, j. łaciński.
330 x 220 mm, zakładka 40 mm.
Sygn. 188.
Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie.